Instructor Name Instructor Father Name Instructor Designation Instructor MIS ID Year of the Instructor Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
OM PRAKASH 2018 23 19 19 22 23 23 23 20 22
CHNADAN SHEKHU 2018 23 19 18 24 22 23 23 19 21
PARDEEP SINGH 2018 23 20 19 22 23 24 20 20 22
NIKETAN SHEKHU 2018 23 20 17 24 21 22 23 19 21
KALU SINGH 2018 23 20 19 24 21 23 18 20 21
SACHIN BUDANIA 2018 23 20 17 24 21 23 23 20 21
RAKESH KUMAR 2018 23 20 19 23 22 24 23 19 21
RAJENDRA KUMAR KUMHAR 2018 23 20 19 24 21 24 23 20 22
RANDHIR KUMAR SUTHAR 2018 23 20 18 22 21 22 23 19 22
MS.SAROJ 2018 23 20 17 24 22 22 23 19 21
RAJENDRA SWAMI 2018 23 20 19 24 21 24 23 20 22
PRADEEP KUMAR PRAJAPAT 2018 23 20 19 14 22 23 23 20 19
RANVEER SWAMI 2018 23 20 19 14 21 24 1
VIDHAN 2018 23 20 19 24 23 24 23 20 22
PRAVEEN KUMAR 2018 23 20 18 23 23 23 23 19 22
OM WATI 2018 19 24 23 24 23 20 18
SURENDRA KUMAR 2018 11 19 21